top of page

תבואה משוגעת / רבי נחמן מברסלב

 

תבואה חדשה צומחת, ימי הקציר קרבים, 
אך המלך רואה בכוכבים שעתידה התבואה לזרוע שיגעון בכל מי שיאכל ממנה. 
העולם עומד להשתנות, אך רק המלך ואוהבו יודעים זאת. מה יעשו?
בעקבות סיפורו של רבי נחמן מברסלב, 'תבואה משוגעת', נטייל בין ערמות של תבואה ומשמעויותיהן השונות, נתבונן במשוגעים, בשיגעון ובסימנים שונים בעולם, וננסה להבין מה קורה בעולם שהשתגע.

בית
Abstract Nature
Untitled-2.png
על התערוכה

על התערוכה

ברוכים הבאים לתערוכה וירטואלית מבית לב לדעת!

מוזמנים להסתובב בתערוכה ולבקר בסיפור 'תבואה משוגעת' של רבי נחמן מברסלב. התערוכה מתחילה בחדר המרכזי בו ניתן לעיין בסיפור באופן חופשי, ולאחר מכן מתחלקת לשלושה חדרים עיקריים- שיגעון, סימן ותבואה. בכל אחד מהחדרים תמצאו מגוון יצירות ומקורות, דרכם תוכלו לעיין ולחשוב על הסיפור 'תבואה משוגעת' ולקשר אותו לדברים נוספים.

מוזמנים לטייל עם המדריכים שלנו בשלושה סיורים שונים המוצעים לכם: "כמו שני משוגעים"- סיור בעקבות השיגעון בסיפור ובתרבות, "סוד הסימן"- סיור בעקבות נושא הסימנים בסיפור ובכלל, ו"כשאומרים לחם מרגישים בבית"- סיור על תפקידה של התבואה ומשמעותה.

להצעות הגשה למורה, ומחשבות כיצד ניתן ללמוד עם האתר, מוזמנים ללחוץ כאן.

Abstract Nature
התמצאות

התמצאות

שרטוט פתח1.png

תבואה משוגעת/ רבי נחמן מברסלב

 

שפעם אחת אמר המלך לאוהבו, השני למלך,

באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זו מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע, 

אם כן יטכס עצה.

וענה לו: שעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מתבואה הנ"ל.

וענה לו המלך: אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים.  וכל העולם יהיה משוגע אז יהיה להפך.[ולהכין בשביל כולם אי אפשר] שאנחנו יהיו המשוגעים. על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה. אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו שנדע כל כל פנים שאנחנו משוגע.

שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן שתסתכל על

מצחי נדע מהסימן שאנחנו משוגע.

Abstract Nature
Abstract Nature

אתה נמצא כאן

Abstract Nature

הסיור הכחול מתחיל כאן

איש כחול.png

הסיור האדום מתחיל כאן

איש אדום.png

הסיור הירוק מתחיל כאן

איש ירוק.png

תבואה

סימן

שיגעון

מסלולים

מסלולים

מסלול ראשון-"כמו שני משוגעים"

"מה אתה חושב שאני? לא נורמלי להיות נורמלי"? (מאיר אריאל)- נטייל ונחשוב על בדידותו של המלך וננסה להבין למה המלך בוחר להשתגע?

התחילו כאן, חפשו את הסימון האדום.  ועקבו אחר המדריך שלכם-

מסלול שני- "סוד הסימן"

ננסה להבין מה הסוד של הסימן. למה המלך בחר לסמן את עצמו ואת אוהבו?

התחילו כאן, חפשו את הסימון הירוק,  ועקבו אחר המדריך שלכם-

מסלול שלישי- "כשאומרים לחם מרגישים בבית"

ננסה להבין למה אכילת התבואה משגעת? 

ומהי בכלל אותה תבואה שגורמת לכולם להשתגע?

התחילו כאן, חפשו את הסימון הכחול, ועקבו אחר המדריך שלכם-

איש אדום.png
איש ירוק.png
איש כחול.png
סימן אדום.png
סימן ירוק.png
סימן כחול.png
Abstract Nature
bottom of page